Cadeautips

Winfried Bruinsma schrijft gedicht voor Swalk

Winfried Bruinsma, de gemeentedichter van Smallingerland heeft speciaal voor Swalk een gedicht geschreven dat met het thema ‘brieven’ te maken heeft en met contact maken. Het gedicht is in drie dalen geschreven: Fries, Nederlands en Engels.

Kusjes schrijven

We maile faxe twitter facebook
De wereld draait weer eens te hard
Wat mij betreft kan’t best een beetje trager
Doe me die goeie ouwe tijd en dan de rest

Een tijdje terug, je zei ‘k moet weg
Het duurt te lang, en ik zeg je
Ik wou maar dat je nu een briefje aan me schreef

Want een stapeltje dat ligt er voor
Die rekeningen gaan wel door maar lieverd
Ik wil die Valentijn nu door mijn deur

Van mijn gedachten naar je lieve glimlach
Mijn pen verft ze op je mooi gezicht
Met m’n letters zal ik jou een kusje schrijven
En in het donker stuur ik je een streepje licht

Gehaaste woorden mag je van me stelen
De tijd die ik versprak die steel ik terug
De uitroep die me speet wil ik niet houden
Want de woorden die ik typ vervliegen vlug

Ik wil houvast, geschreven woord
Dat sprookje dat ik had gehoord
Ik wil de hoofdrol in je stoutste droom
Stop die droom maar in een envelop
Lik daar voor mij een zegel op
De woorden die ik denk zijn toch al niet zo vroom

Dan ontvouwt zich een vel met je gedachten
Mijn deksel blijft niet langer vast
Deze volgorde van letters laat me zweven
Zolang je droombeeld in mijn potje past

Is Facebook niet fysiek genoeg
Klotsen twittertekens voor de boeg
Of is je liefdesleven niet binair

In tijd van haastige bling bling
Breng ik je in herinnering
Een brief met foto heeft voor mij net wat meer flair

Van mijn gedachten naar je lieve glimlach
Mijn pen verft ze op je mooi gezicht
Met m’n letters zal ik jou een kusje schrijven
En in het donker stuur ik je een streepje licht

Tútsjes skriuwe

De wrâld fan no dy draait dochs folle hurder
Ik sjoch it en de holle wynt my om
Yn myn libben mei it bêst in bytsje dreger
En no en dan dy âlde tiid werom

’t Is eefkes lyn datsto fuort fleachst
en fierstelang dat ik dy seach
Ik wol mar dat in skriuwen fan dy komt

Dan sjoch ik brieven foar ús doar
In steapeltsje dat leit derfoar mar leave
Der is net in bryfke fan dy by

Fan myn tinzen, nei dyn prachtich glimke
It fynt syn paad fan myn pinne nei dyn doar
Mei dy pinne sil ik dy myn tútsjes skriuwe
En as ik gûl dan brûk ik dêr
myn trientsjes foar

In brief kin lokkich wat yn tiid ferskowe
It hoecht net altyd fan: it flapt derút
Jo meie bêst in oere langer tinke, dan seve we de flaters der earst út

Jou my hâldfest, in hiel goed sin, in brief dy’t ik bewarje kin, sadat er eltse nacht op’t kastje sliept
Dan skriuw ik dij in brief werom, en as’t dan moarns fan bêd ôf komst, dan leit der ien dy’t rjocht út myn hertsje komt

Optein fyn ik moarns dyn moai presintsje
Do hast dyn langstme o sa leaf ferpakt
Oare wike kin’k dy yn myn earmen slúte
Op papier hast noch in tútsje foar my plakt

Hawwe Twittertekens dy neat brocht
Is Facebook net fysyk genôch
En binn’ al dyn gefoelens net binair

Yn tiden fan fluggens en bling-bling
Bring ik dy yn werinnering
Krij in blêd en skriuw mar watsto der fan tinkst

Fan myn tinzen, nei dyn prachtich glimke
It fynt syn paad fan myn pinne nei dyn doar
Mei dy pinne sil ik dy myn tútsjes skriuwe
En as ik gûl dan brûk ik dêr
myn trientsjes foar

Writing kisses

I cannot get my head around this world now
The speed of it; spins out of my control
I maybe kind of slow, falling behind now
But I do not want the parts, I want the whole

Some time ago, you had to leave
So long my friend, you’re my belief
I wish that you could write me how you feel

I find these letters at my door
All trembling I can see the score
You chose to keep me waiting yet another day

My feelings crawl into the letters
My kisses write a better place
Sometimes they pour some tears on your doorstep
But the laughter in my pen shows on your face

Writing letters changes time and physics
The process buys a little time
There’s no need for nervous answers or be hasty
Using all the quality time I find

Please give me strength, a thought that counts, tranquility by pound, not ounce, all wrapped up in an envelope from you
To return the favour happily, I’ll send the flavour joyfully, you’ll taste it in the sweetness of your breakfast cup

To find the writing in my mailbox
You’ve wrapped me some embraces from your thoughts
O, next week I’ll feel this longing wrapped around me
and on the back there’s a kiss you hadn’t brought

If twittersigns didn’t cut the mustard
Your Facebook hasn’t buttered bread
And all your feelings weren’t binary-based

In times of quickness and bling-bling
I have a different song to sing
I dare you to bring my poetry in motion

My feelings crawl into the letters
My kisses write a better place
Sometimes they pour some tears on your doorstep
But the laughter in my pen shows on your face

Ynspireare op ‘t Is weer voorbij… fan Gerard Cox
Yn dizze hastige tiden kinne we miskien wat rêst fine yn it skriuwen fan in gewoane brief. Post-moderne terapy!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *